Απολύμανση

Πολλοί χώροι, εξαιτίας του είδους της δραστηριότητας με την οποία συνδέονται απαιτούν άριστες συνθήκες υγιεινής. Νοσοκομεία, κλινικές, εστιατόρια και χώροι επεξεργασίας τροφίμων, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, ξενοδοχεία κ.α. ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των μικροβίων με απολυμάνσεις. Η μέθοδος αφορά στην καταστροφή επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία μικροοργανισμών και πιθανών των σπορίων τους με διάφορους τρόπους, από τους οποίους ο συνηθέστερος είναι η χρήση χημικών απολυμαντικών. Απολυμάνσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα σημεία, όπως στο χώρο (εσωτερικό και εξωτερικό), στον εξοπλισμό, στα εργαλεία, σκεύη, στις επιφάνειες εργασίας, στις ψυκτικές μονάδες και τα συστήματα εξαερισμού κ.α. Στις απολυμάνσεις είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως:
•Το εύρος μικροβίων που καταπολεμούνται.
•Η επίδραση του απολυμαντικού παράγοντα στις επιφάνειες. Τα απολυμαντικά δεν πρέπει να καταστρέφουν τις επιφάνειες στις οποίες χρησιμοποιούνται.
•Τα παράγωγα που σχηματίζονται κατά τη χρήση των διαλυμάτων στις απολυμάνσεις. Είναι αναγκαίο να μη δημιουργούνται προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
Είναι προφανές ότι επιλογή της μεθόδου στις απολυμάνσεις είναι κρίσιμη και χρειάζεται να γίνεται με προσοχή. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στις απολυμάνσεις είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) και η εφαρμογή τους ακολουθεί την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001).